Politik och lagstiftning

I Sverige är det politikerna som har makten att stifta lagar. Närmare bestämt är det riksdagen som formellt är de som beslutar om nya lagar. Med andra ord kan varje medborgare indirekt påverka hur lagarna kommer att se ut genom att rösta fram sitt favoritparti.

Varför är lagar viktiga?

För att ett modernt samhälle ska fungera behövs regler som styr vad som är tillåtet och inte. Utan lagar är risken stor att det växer fram grupper som genom våld och hot styr över andra. Att ha rätten till sitt eget hem genom ett ägandeavtal som är juridiskt giltigt är ett exempel på när lagstiftning spelar stor roll. Även lagar som reglerar misshandel och andra typer av våld är viktiga för att det inte ska uppstå ett samhälle där människor kan behandla andra hur som helst.

Ta hjälp av advokat

Att som enskild medborgare ha koll på alla lagar som finns är svårt. Därför finns ett särskilt yrke, advokat, som hjälper till med detta. Om du behöver hjälp med en juridisk fråga gäller det att hitta en advokat med rätt kunskaper. Magnusson är en advokatbyrå med ett brett utbud inom alltifrån skatterätt och avtalsrätt till miljörätt. Medarbetarna har hög kompetens samt lång erfarenhet av den lagstiftning som de är specialiserade på.

Myndigheter som följer upp lagstiftningen

Om en person råkar ut för ett rån räcker det förstås inte med att det står i lagen att det är olagligt att råna andra. För att lagarna ska fungera i praktiken krävs att det finns ett system med myndigheter som ser till att lagarna följs. I Sverige finns polisen som är de som ska se till att ta hand om gärningspersoner som begår brott. Polisen kan häkta misstänkta brottslingar och de håller även förhör och samlar in bevis.

Nästa steg i processen med att se till att lagstiftningen följs är att domstolen dömer i fallet. I Sverige delas domstolarna in i olika kategorier. Allmänna domstolar, förvaltningsdomstolarna och specialdomstolar. Specialdomstolarna dömer inom ett speciellt rättsligt område såsom miljö, migration eller patentfrågor.

Andra myndigheter som ser till att lagar följs

Förutom polis och domstolar finns det en mängd andra myndigheter som har skapats för att se till att lagstiftningen följs. Ett exempel är Konsumentverket som bland annat tar fram material till konsumenter så att de lättare ska förstå vilka rättigheter de har enligt lagstiftningen. Konsumentverket ser också till att företag följer de regler som finns inom konsumenträtt och kan utfärda förbud mot exempelvis felaktig marknadsföring.

En annan myndighet är Socialtjänsten. Socialtjänsten finns i Sveriges kommuner och ansvarar för att Socialtjänstlagen följs på rätt sätt. De beslutar till exempel om försörjningsstöd samt ansvarar för äldreomsorg.

Ytterligare en myndighet som ser till att lagarna följs är Diskrimineringsombudsmannen. Denna myndighet ska se till att det inte förekommer diskriminering i samhället. Det kan till exempel handla om att en person diskrimineras när den söker ett arbete. Diskrimineringsombudsmannen bedriver tillsyn och arbetar även med att sprida kunskap om vad som är diskriminerande enligt lag. De kan också driva rättsprocesser i domstol.